Blizny koloidowe - leczenie, usuwanie, ceny, zdj�cia, �rodki ludowe, wideo

Co to jest blizna koloidowa?

Blizna koloidowa to rodzaj blizn, kt�ra jest patologiczn� zmian� w procesie gojenia si� rany. Powstaje podobna do guza formacja, kt�ra czasami mo�e osi�gn�� imponuj�ce rozmiary.

Pr�buj�c dowiedzie� si�, co jest niebezpieczne, lekarze doszli do powszechnej opinii, �e nie reprezentuje niebezpiecze�stw �ycia i zdrowia. B�d�c na otwartej przestrzeni, blizny koloidalne znacznie zmniejszaj� atrakcyjno�� zewn�trzn� osoby. Przy du�ych rozmiarach staje si� powa�nym problemem kosmetycznym.

Czasami z naciskiem na blizn� pojawia si� b�l. Je�li znajduje si� w miejscu, w kt�rym styka si� z ubraniami, osoba odczuwa dyskomfort i zaczyna przeczesywa� blizn�.

Nierzadko zdarza si� to w przypadkach, gdy blizny koloidowe nie pozwalaj� na normalne ruchy. We wszystkich tych przypadkach zaleca si� leczenie.

Przyczyny ich wyst�pienia

Powody pojawienia si� tych formacji by�y badane przez nauk� od dawna, ale nie uda�o si� jeszcze ustali� wyra�nych przyczyn ich pojawienia si�. Na tym etapie naukowcy odkryli kilka powszechnych warunk�w wst�pnych i warunk�w powstawania blizny.

Zdj�cie: blizny koloidowe na plecach

W zwi�zku z tym wskazano podzia� bliznowc�w na pierwotne i wt�rne:

Pierwotny lub spontaniczny

Pojawiaj� si� bez oczywistych powod�w, nie ma ran na sk�rze lub s� leczone, ale ostateczne wyleczenie si� nie sta�o. Blizny koloidowe mog� wyst�pi� z powodu zaburze� hormonalnych, przewlek�ych chor�b zaka�nych, niewydolno�ci nadnerczy, ci��y. Przyczyn� mog� by� tak�e predyspozycje genetyczne. Istnieje zwi�zek z predyspozycj� do �ojotoku.

Wt�rne blizny

Te bliznowce s� powik�aniem po urazach lub innych stanach sk�ry.

Zdj�cie: blizna na p�atku ucha

W procesie gojenia si� ran mo�e wyst�pi� stan zapalny, ropienie, stres i rozlu�nienie odporno�ci. Wszystko to zak��ca naturalny przebieg leczenia, proces regeneracji przebiega nieprawid�owo. Lekarze zauwa�yli, �e wi�kszo�� blizn koloidowych wyst�puje w ci�gu pierwszych sze�ciu miesi�cy po zranieniu.

Do�� cz�sto na miejscu oparze� pojawiaj� si� blizny, zdarza si� to w ci�gu pierwszych trzech miesi�cy. Nierzadko zdarza si�, �e bliznowce u kobiet maj� problemy kosmetyczne.

Mog� wyst�pi� po plastyka nosa, nieprawid�owym usuni�ciu kreta lub po makija�u permanentnym, kt�re nie s� wykonywane prawid�owo lub z powodu nieprzestrzegania zasad ostro�no�ci po zabiegach.

W ostatnich latach coraz wi�cej m�odych ludzi i dzieci cierpi na t� chorob�, wynika to z cz�stych uraz�w i problem�w sk�rnych zwi�zanych z wiekiem. Cz�ciej wyst�puje koloidowa blizna na p�atku ucha po przek�uciu.

Jak usun�� t� edukacj�?

Istnieje kilka metod leczenia. Wszystko zale�y od tego, ile lat ma blizna koloidowa.

Zdj�cie: edukacja na p�atku ucha

 • Je�li nie jest rozpocz�ty i powsta� niedawno, mo�na zarz�dza� lekami i �rodkami ludowymi. Leki s� rozmazane na powierzchni blizny lub wstrzykiwane do wn�trza tkanki.
 • Je�li formacja jest bardzo du�a, wykonywana jest operacja chirurgiczna.
 • Metody chirurgiczne obejmuj� tak�e elektroekspozycj� (wycinanie za pomoc� no�a elektronowego) i laserekscision (wycinanie za pomoc� lasera). Metody chirurgiczne musz� koniecznie towarzyszy� wst�pnemu i p�niejszemu leczeniu lekami.
 • Kilka lat temu stare formacje usuni�to za pomoc� radioterapii, terapii promieniami X i promieniami Bucca. Jednak ostatnie badania wykaza�y, �e owrzodzenia d�ugoterminowe mog� powstawa� w miejscu keloidy, kt�re przekszta�caj� si� w nowotw�r z�o�liwy.Je�li istniej� inne opcje leczenia blizny koloidowej, lepiej jest odm�wi� takich procedur.
 • Blizna koloidowa po usuni�ciu znamienia mo�e zosta� wyg�adzona przez elektrokoagulacj�. Istot� procedury jest oddzia�ywanie na tkank� bliznowat� z pr�dem elektrycznym. Czasami pomagaj� specjalne banda�e z silikonowymi wk�adkami.
 • Procedura kriodestrukcji jest do�� bolesna, ale w po��czeniu z napromieniowaniem Bucci lub terapi� mikrofalow� daje bardzo dobre wyniki.
 • U�ywany w walce z problemem i terapi� hormonaln�.

Zazwyczaj usuwanie odbywa si� za pomoc� kilku metod w tym samym czasie w celu utrwalenia efektu przeprowadzonej procedury i zapobie�enia pojawieniu si� nowej formacji w miejscu rany.

Na przyk�ad na p�atkach uszu pocz�tkowo b�dzie on leczony iniekcjami diprospanu lub kenolog-40. Za miesi�c zostanie wyznaczony laser lub operacja elektryczna.

Po wygojeniu si� rany zostanie przeprowadzone napromieniowanie promieniami Bucci lub terapia mikrofalowa, a pacjent b�dzie musia� nosi� zacisk dociskowy przez okre�lony czas. Ponadto, w celu unikni�cia nawrotu zostan� przepisane kolejne procedury: mezoterapia, fonoforeza, elektroforeza i inne.

Film: Usuwanie blizn, Laserowe usuwanie blizn

Zastanawiam si�, dlaczego istniej� zabarwione miejsca i jakie s� opcje ich usuwania? Przeczytaj artyku� usuwanie zabarwionych plam na powierzchni lampy b�yskowej.

Chcesz zapozna� si� z technologi� odm�adzania twarzy i nauczy� si� wyci�ga� owal twarzy nieoperacyjnie? Kliknij link.

Laserowe usuwanie

Zdj�cie: laserowe usuwanie blizn

Ta metoda leczenia mo�e by� zastosowana nie wcze�niej ni� 6-12 miesi�cy po utworzeniu blizny. Nast�puje laserowe szlifowanie blizn koloidowych za pomoc� lasera CO2.

Ca�kowicie usun�� keloid nie b�dzie dzia�a�, ale stanie si� niewidoczny. Zalet� tej metody jest to, �e otaczaj�ce tkanki s� minimalnie zranione.

Staje si� p�aski i mniej zauwa�alny, ale zajmie od 6 do 12 sesji procedury. Pomi�dzy sesjami dopuszcza si� przerwy 1-2 miesi�cy.

Wideo: Laserowe usuwanie blizn i blizn w Laserhouse

Leczenie laserowe jest po��czone z innymi metodami:

 • wprowadzenie steroid�w;
 • na�o�enie p�ytki silikonowej;
 • �za pomoc� ma�ci.

Koszt jednej procedury zale�y bezpo�rednio od rozmiaru blizny koloidowej. Orientacyjna cena sesji za blizn� 1 cm? b�dzie wynosi� oko�o 10 $, im wi�ksza blizny – tym wy�sze koszty zabiegu. Czas sesji wynosi od 20 do 60 minut.

Niestety, nawroty po takim leczeniu nie zdarzaj� si� rzadko, czasami na kraw�dziach poprzedniej bliznowatych powstaj� nowe bliznowce.

Ma�ci i krem z blizn koloidowych

Te fundusze w aptekach s� nieliczne, nie wszystkie s� skuteczne. Lek powinien wyznaczy� lekarza, poniewa� wiele funduszy r�ni si� pod wzgl�dem okresu stosowania po zabiegu, ma wiele przeciwwskaza�.

Zdj�cie: krem kelofiber

W tej sytuacji niestety istnieje wyra�na tendencja: im ta�szy i ta�szy lek, tym mniej jest on skuteczny. Nie s� z�e:

 • �el lyoton-1000;
 • krem z blizn kelofibrazy;
 • 1% ma�� hydrokortyzonowa.

Zdj�cie: �el lyoton-1000

Bardzo skuteczna p�ytka �elowa "Spenko", kt�ra s�u�y do leczenia istniej�cych blizn i jako �rodek zapobiegaj�cy powstawaniu nowych. P�ytk� nale�y nosi� stale, wyjmuj�c tylko do mycia 2 razy dziennie. Ca�kowity okres leczenia, w zale�no�ci od sytuacji, wynosi od 2 do 4 miesi�cy.

Bardziej wygodne i korzystne s� samoprzylepne banda�e z silikonem, szczeg�lnie dobre Mepitel, Mepiform szwedzka produkcja. Warto szuka� kremu po bliznach Zeraderm Ultra, kt�ry mo�na zastosowa� do kosmetyk�w, je�li keloid znajduje si� na twarzy.Ten �rodek jest zatwierdzony do u�ytku przez dzieci.

Zdj�cie: Krem z blizn Zeraderm Ultra

Preparat jest produkowany przy u�yciu najnowszych odkry� medycyny, dzia�anie przeciwzapalne, poprawia potencja� energetyczny kom�rek, chroni przed szkodliwym dzia�aniem promieni ultrafioletowych. Zastosuj krem dwa razy dziennie, leczenie zale�y od sytuacji i mo�e trwa� kilka miesi�cy.

Leczenie blizn koloidalnych diprospanom powinny by� u�ywane tylko na zalecenie lekarza, przeciwwskazania dla tego obiektu jest imponuj�ca lista

Diprospan wstrzykiwany do tkanki bliznowatej przez iniekcj�, ma wiele skutk�w ubocznych, zakazane do stosowania u kobiet w ci��y i matek karmi�cych. Lek ScarGuard to p�yn, kt�ry nak�ada si� na blizn� za pomoc� p�dzla i natychmiast wysycha. W wyniku tego powstaje pow�oka, kt�ra chroni uszkodzony obszar sk�ry i s�u�y jako banda� ci�nieniowy.

Zdj�cie: przygotowanie ScarGuard

ScarGuard zawiera du�� ilo�� witaminy E i hydrokortyzon, kt�re przyczyniaj� si� do szybkiego gojenia si� rany.

Mo�e by� stosowany w leczeniu i profilaktyce, je�li pacjent ma predyspozycje.Kontratubeks sprzedawany jest w aptekach bez recepty. Przed u�yciem zaleca si� skonsultowa� z lekarzem, ale dzia�anie tego leku jest �agodne i nie ma �adnych przeciwwskaza�.

Gojenie nast�puje z powodu ekstraktu z cebuli, heparyny i alantoiny, kt�re s� cz�ci� �elu.

Zdj�cie: przeciw-tyto�

Lek ten mo�e by� stosowany przez kobiety w ci��y i karmi�ce piersi�, kt�re musz� usun�� blizn� koloidow� po ci�ciu cesarskim. Lekarstwo mo�e by� stosowane zar�wno u doros�ych, jak i u dzieci, kt�re utworzy�y blizn� po BCG.

Je�eli formacja jest stara, lekarstwo stosuje si� pod banda�em, kt�ry trwa od 6 do 12 godzin. w bardziej jasnych przypadkach �el po prostu wciera si� w powierzchni� blizny. Leczenie mo�e trwa� od dw�ch tygodni do kilku miesi�cy, w zale�no�ci od sytuacji.

Dowiedz si�, jakie s� szczeg�owe ceny procedur usuwania brodawek za pomoc� ciek�ego azotu.

Zobacz zdj�cia ozonoterapii twarzy przed i po zabiegu, klikaj�c ten link.

Czy jeste� zainteresowany tym, jak skutecznie usun�� blizny na twarzy? Powiniene� oczywi�cie pami�ta�, �e nie wszystkie blizny mo�na usun�� bez �ladu, ale w tym artykule b�dziesz m�g� zobaczy� metody, kt�re mog� uczyni� twoj� blizn� mniej zauwa�aln�.

Leczenie �rodkami folk

Zdj�cie: korzenie larkspur

Jak pozby� si� takich formacji znali nasi dawni przodkowie, u�ywali w tym celu p�yn�w z bulion�w ro�linnych. Folk Healers zalecaj� stosowanie oleju kamforowego do jego leczenia, kt�ry nale�y zwil�y� i przywi�za� do blizny w formie kompresu.

Konieczne jest leczenie w ten spos�b w ci�gu jednego miesi�ca. Nie�le radzi sobie z blizn� koloidow� i nalewk� z korzeniami w�cieklizny, kt�r� przygotowuje si� w nast�puj�cy spos�b.

Korzenie ro�liny nale�y umy�, posieka� i wyla� z wod� i alkoholem w r�wnych cz�ciach.

Lek podaje si� przez oko�o tydzie� w ciemnym miejscu. Za pomoc� nalewek trzeba robi� kompresy i banda�e.

Mo�esz leczy� za pomoc� kolekcji rumianku, nagietka i pokrzywy. 2 �y�ki. l. nale�y pola� szklank� wrz�cej wody i pozostawi� na godzin�. Nast�pnie infuzja powinna zosta� przefiltrowana, banda� w niej zwil�ony i na�o�ony na blizn� przez 3 godziny. Zr�b to 2-3 razy dziennie przez 3 miesi�ce.

Doskona�ym remedium na blizny koloidalne jest naturalny wosk pszczeli z oliw� z oliwek.

Aby przygotowa� mieszank� leku, nale�y zmiesza� 50 g wosku i 1 szklank� oliwy z oliwek. Mieszanin� ogrzewa si� w �a�ni wodnej, dok�adnie miesza i przygotowuje kolejne 10 minut.

Gotow� mieszank� nale�y nieco sch�odzi�, zaimpregnowa� p�atkiem tkaniny i na�o�y� blizn�. Opatrunek ten odbywa si� dwa razy dziennie przez dwa miesi�ce.

Termin ten jest r�wnie� u�ywany przez cz�onk�w specjalnych pu�k�w, takich jak spadochroniarze i komandosi, aby si� do Ciebie odnosi�

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Podoba Ci się ten post? Udostępnij znajomym:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: