Vinoterapia - co to jest, na twarz i sk�r�, ceny

Czym jest terapia wina?

Winoterapia to kompleks zabieg�w kosmetycznych i spa maj�cych na celu wyeliminowanie zmian sk�rnych zwi�zanych z wiekiem, poprawiaj�cych og�lny stan organizmu. Ta procedura oznacza zewn�trzne zastosowanie wina, aw niekt�rych przypadkach r�wnie� ekstrakt z li�ci winogron, olej z nasion winogron.

R�wnie� inna metoda gojenia wi��e si� z winem, tak zwan� enoterapi�, w kt�rej leczenie i zapobieganie wielu chorobom odbywa si� metod� przyjmowania wina z winogron w �rodku.

Sam pomys� nie jest nowy. Teraz wiele znanych w�a�ciwo�ci wina znalaz�o swoje naukowe potwierdzenie. Dlatego staje si� coraz bardziej popularn� procedur� w�r�d tych, kt�rzy pod��aj� za zewn�trzn� stron�, a salony winiarskie pojawiaj� si� nawet tam, gdzie nie ma winnic i nie produkuj� wina w skali przemys�owej.

Je�eli wcze�niej uznane o�rodki lecznicze uprawiaj�ce wino by�y zlokalizowane tylko we Francji i Hiszpanii, teraz k�piele i ok�ady z winem mo�na robi� w prawie ka�dym wi�kszym mie�cie Rosji, a do domowej opieki bez problemu podnosz� krem zrobiony na bazie czerwonego wina.

Wideo: zalety win gronowych

Jaki jest po�ytek z wina dla sk�ry?

Najwa�niejsze z punktu widzenia kosmetologii to polifenole i resweratol zawarte w winie.

Polifenole maj� wyra�n� w�a�ciwo�� przeciwutleniaj�c�, skutecznie blokuj� wolne rodniki powstaj�ce w sk�rze pod wp�ywem promieniowania ultrafioletowego i innych szkodliwych czynnik�w �rodowiskowych. Takie przeciwutleniacze s� 20 razy wy�sze ni� witaminy C i 50 razy wy�sze ni� witaminy E.

Resweratrol bierze udzia� w syntezie kolagenu – g��wnej substancji, kt�ra decyduje o elastyczno�ci i g�adko�ci sk�ry. Ponadto resweratrol ma dzia�anie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe. A doustnie jest r�wnie� hipoglikemiczny i kardioprotekcyjny. Zgodnie z zawarto�ci� resweratrolu, bia�e wino jest znacznie gorsze od czerwonego, dlatego czerwone wino jest cz�sto stosowane w procedurach spa i przy przygotowywaniu kosmetyk�w.

Przeczytaj, dlaczego autohemotherapy (wprowadzenie w�asnej krwi) nie pomaga ka�demu?

Jak cz�sto mog� wykonywa� miostymulacj�? Kliknij tutaj, aby uzyska� szczeg�owe informacje.

Rodzaje procedur

K�piele z winem

Mo�e by� jak k�piel pere�kowa, do kt�rej wody dodaje si� wino, oraz k�piele ze specjalnymi kompozycjami z drobno wyekstrahowanego ekstraktu, olejk�w eterycznych i oleju z pestek winogron.

Ok�adki

Do zawijania nale�y u�y� li�ci winogron, ekstraktu z li�ci winogron, pulpy winogronowej i dro�d�y winnych. W niekt�rych przypadkach mo�na r�wnie� u�y� gliny, miodu i innych u�ytecznych sk�adnik�w.

Wino "mocny" masa�

Masa� wykonywany jest zazwyczaj za pomoc� oleju winogronowego, kt�ry jest uzyskiwany przez wyciskanie ko�ci i skorup winogron. Przygotowanie do takiego masa�u to cz�sto szorowanie sk�ry pokruszonymi nasionami winogron, kt�re miesza si� z olejkami i ekstraktami zio�owymi.

Maski do twarzy

Aby osoba mog�a by� przeprowadzana za pomoc� peelingu opartego na rozdrobnionych pestkach winogronowych, masce winogronowej (produkcja fabryczna lub gotowana na miejscu).

Ze wzgl�du na wysok� zawarto�� kwas�w owocowych, preparaty kosmetyczne na bazie winogron mog� sta� si� niezb�dnym �rodkiem odm�adzaj�cym dla kobiet, stymuluj�cym odnow� kom�rkow�.

Dowiedz si�, czy mo�esz skorzysta� z zabiegu b�otnego podczas menstruacji i podczas ci��y.

Zobacz zdj�cie na ��czu – po terapii parafinowej w domu.

Jaka jest procedura darsonwalizacji i co wynika z przebiegu procedur? Czytaj dalej.

Ceny za terapi� winem

Nazwa us�ugiKoszt, ruble
dla cia�a (k�piel z szampanem, ok�ad, masa� korekcyjny)od 5000
ok�ad winny + masa� korekcyjnyod 3500
zabieg uzdrowiskowy na twarz z wykorzystaniem preparat�w z wyci�gami z winod 2000 r

Wideo: ok�ad z wina w centrum SPA

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Podoba Ci się ten post? Udostępnij znajomym:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: